Carta d’agraïment / Carta de agradecimiento

Estimades sòcies i socis, voluntàries i voluntaris de València Acull:

Estimades i estimats donants a la caixa de resistència de València Acull:

En primer lloc, volem agrair-vos la vostra solidaritat i generositat per contribuir a ajudar a nombroses persones i les seves famílies, en una situació particularment vulnerable, durant la crisi sanitària que va començar el mes de març 2020. Molts d’ells no tenien manera de sustentar-se mentre esperaven ajudes socials de l’Ajuntament de València, o teníen dificultats d’accés als recursos per diverses raons. I desgraciadament molts d’ells continuen tenint problemes, sense tindre cap altre ingrés per a subsistir.

Gràcies a vosaltres, hem recaptat per a la CAMPANYA D’EMERGÈNCIA SOCIAL CORONAVIRUS un total de 33.695,29.-€, del qual s’ha anat concedint ajudes del valor de 14.897,45.-€, fins al divendres, dia 24 d’abril.

Volem agrair també, al col•lectiu d’artesans i artistes la Trenta-set, que va organitzar una subhasta solidària a través de la xarxa social Instagram el divendres 10 d’abril que va recaptar 8.628,35.-€. La subhasta oferia art i artesania de múltiples creadors valencians i valencianes en benefici de la nostra associació.

A València Acull s’ha prestat ajuda a uns 249 sol•licitants. Aquestes persones en la seva majoria pertanyen a unitats de convivència o unitats familiars. Com és lògic, algunes persones han hagut de demanar repetició de l’ajuda, ja que, o no tenen possibilitat de rebre res per part dels SS.SS. Municipals o perquè a vegades el temps d’espera fins a la recepció de l’ajuda sol•licitada es demora fins a 3 o fins i tot 4 setmanes. Les ajudes han estat, principalment, per a comprar aliments, així com per a pagar lloguers (moltes persones lloguen una habitació a vegades sense tenir cap contracte, alguna cosa que exigeixen per a poder accedir a ajudes). En poc temps, s’ha redactat un protocol que estableix els criteris a seguir a l’hora de concedir les ajudes que inclou, per a qui, per a quines i quant es pot concedir, a més de com ha de funcionar la comunicació interna entre diferents àrees de l’associació.

S’ha pogut constatar que continua havent-hi un desconeixement per part d’algunes persones de les ajudes municipals, o quan sí que estan informats, hi ha problemes per a comunicar amb ells (l’idioma, falta de saldo en el mòbil), i no tothom té compte bancari, entre altres dificultats.

En relació a aquest últim punt, hi ha persones beneficiàries de les ajudes que desgraciadament s’han vist afectades per l’actuació de les entitats bancàries que han aplicat unes comissions abusives, considerant que les persones receptores necessiten cada euro que se’ls dóna per a subsistir d’un dia per a un altre. València Acull ha denunciat en diversos mitjans aquests abusos que haurien de ser prohibits, especialment en temps d’emergència social. Què una persona sense ingressos vagi al banc a treure els diners rebuts i troba que de les 50€, el banc se li ha retingut 30€ per ‘cobraments pendents’ és totalment inadmissible. S’està fent gestions amb algunes entitats per a veure alternatives.

A València Acull tot l’equip està bolcat completament a mantindre una fluida comunicació amb les persones migrades usuàries de l’associació, procurant unir la informació d’utilitat traduïda a diversos idiomes i fent-la arribar a les persones que el necessiten. En la mateixa seu es publiquen els detalls sobre l’atenció oferta per les diferents àrees (estrangeria, asil, ocupació, habitatge, etc.), proporcionant a més, telèfons sobre atenció sanitària (per a persones amb o sense targeta sanitària) i informació sobre el virus (símptomes, etc.). De manera virtual, es reuneixen diferents grups: de dones; grup de radi amb sessions d’acte-cuidat, i cura mútua; Funtun; el club de lectura, entre altres.

L’equip de treball, coordinació i administració i la junta de l’associació també duen a terme reunions virtuals ja que es va procurar que des de la declaració de l’estat d’alarma, primer amb torns de permanència i, posteriorment, en empitjorar-se més la situació i els riscos, es va decidir impulsar el teletreball exceptuant l’assistència a l’associació per a qüestions urgents.

Quant a la incidència social, a part de les denúncies cap a les entitats bancàries, hem estat activament participant en les reivindicacions recents sobre la regularització de persones immigrants; el buidatge (i ojala, tancament definitiu) dels CIEs; el tema del subsidi per a empleades de llar que ha deixat a moltes d’elles fora del paraigua de protección.

GRACIES A TOTES I TOTS PER LA VOSTRA SOLIDARITAT ¡¡

Estimadas socias y socios, voluntarias y voluntarios de València Acull:

Estimadas y estimados donantes a la caja de resistencia de València Acull:

En primer lugar, queremos agradeceros vuestra solidaridad y generosidad por contribuir a ayudar a numerosas personas y sus familias, en una situación particularmente vulnerable, durante la crisis sanitaria que empezó en el mes de marzo 2020. Muchos de ellos no tenían manera de sustentarse mientras esperaban ayudas sociales del Ayuntamiento de València, o por tener dificultades de acceso a los recursos… Y desgraciadamente muchos de ellos siguen teniendo problemas, sin tener ningún otro ingreso para subsistir.

Gracias a vosotros y vosotras, hemos recaudado para la CAMPAÑA DE EMERGENCIA SOCIAL CORONAVIRUS un total de 33.695,29.-€, del cual se ha ido concediendo ayudas del valor de 14.897,45.-€, hasta el viernes, día 24 de abril.

Queremos agradecer también, al colectivo de artesanos y artistas la Trenta-set, que organizó una subasta solidaria a través de la red social Instagram el viernes 10 de abril que recaudó 8.628,35.-€. La subasta ofrecía arte y artesanía de múltiples creadores valencianos y valencianas en beneficio de nuestra asociación.

En València Acull se ha prestado ayuda a unos 249 solicitantes. Estas personas en su mayoría pertenecen a unidades de convivencia o unidades familiares. Como es lógico, algunas personas han tenido que pedir repetición de la ayuda, ya que, o no tienen posibilidad de recibir nada por parte de los SS.SS. Municipales o porque a veces el tiempo de espera hasta la recepción de la ayuda solicitada se demora hasta 3 o incluso 4 semanas. Las ayudas han sido, principalmente, para comprar alimentos, así como para pagar alquileres (muchas personas alquilan una habitación a veces sin tener ningún contrato, algo que exigen para poder acceder a ayudas). En poco tiempo, se ha redactado un protocolo que establece los criterios a seguir a la hora de conceder las ayudas que incluye, para quién, para qué y cuánto se puede conceder, además de cómo debe funcionar la comunicación interna entre diferentes áreas de la asociación.

Se ha podido constatar que sigue habiendo un desconocimiento por parte de algunas personas de las ayudas municipales, o cuando sí están informados, hay problemas para comunicar con ellos (el idioma, falta de saldo en el móvil), y no todo el mundo tiene cuenta bancaria, entre otras dificultades.

En relación a este último punto, hay personas beneficiarias de las ayudas que desgraciadamente se han visto afectadas por la actuación de las entidades bancarias que han aplicado unas comisiones abusivas, considerando que las personas receptoras necesitan cada euro que se les da para subsistir de un día para otro. València Acull ha denunciado en varios medios estos abusos que deberían ser prohibidos, especialmente en tiempos de emergencia social. Qué una persona sin ingresos vaya al banco a sacar el dinero recibido y encuentra que de las 50€, el banco se le ha retenido 30€ por ‘cobros pendientes’ es totalmente inadmisible. Se está haciendo gestiones con algunas entidades para ver alternativas.

En València Acull todo el equipo está volcado completamente en mantener una fluida comunicación con las personas migradas usuarias de la asociación, procurando unir la información de utilidad traducida a varios idiomas y haciéndola llegar a las personas que lo necesiten. En la misma sede se publican los detalles sobre la atención ofrecida por las diferentes áreas (extranjería, asilo, empleo, vivienda, etc.), proporcionando además, teléfonos sobre atención sanitaria (para personas con o sin tarjeta sanitaria) e información sobre el virus (síntomas, etc.). De forma virtual, se reúnen diferentes grupos: de mujeres; grupo de radio con sesiones de auto-cuidado, y cuidado mutuo; Funtun; el club de lectura, entre otros.

El equipo de trabajo, coordinación y administración y la junta de la asociación también llevan a cabo reuniones virtuales ya que se procuró que desde la declaración del estado de alarma, primero con turnos de permanencia y, posteriormente, al recrudecerse más la situación y los riesgos, se decidió impulsar el teletrabajo exceptuando la asistencia a la asociación para cuestiones urgentes.

En cuanto a la incidencia social, aparte de las denuncias hacia las entidades bancarias, hemos estado activamente participando en las reivindicaciones recientes sobre la regularización de personas inmigrantes; el vaciado (y ojala, cierre definitivo) de los CIEs; el tema del subsidio para empleadas de hogar que ha dejado a muchas de ellas fuera del paraguas de protección. 

¡¡¡GRACIAS A TODAS Y TODOS POR VUESTRA SOLIDARIDAD  ¡¡¡

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

LOS BANCOS SE QUEDAN PARTE DE LA AYUDA DE LA EMERGENCIA SOCIAL AL APLICAR SUS COMISIONES

Se ha constatado casos de personas que han recibido un 80% menos del dinero transferido

Las comisiones de todo tipo que aplican los bancos están reduciendo el importe de las ayudas que llegan a la población más afectada por la emergencia social provocada por la pandemia. València Acull ha constatado situaciones en que el mantenimiento de la cuenta o la tarjeta ha supuesto que la persona reciba entre un 60 y un 80% menos del dinero que se le transfirió. Estas comisiones también se aplican en las transacciones de las donaciones y de las entidades que las gestionan.

València, 17 de abril de 2020- La emergencia social que estamos viviendo por la pandemia requiere de medidas excepcionales de apoyo a las personas más vulnerables, que las entidades financieras no están asumiendo. Un porcentaje importante de las ayudas económicas no llega a quienes lo requieren con urgencia para adquirir productos de primera necesidad porque los bancos continúan cobrando comisiones, tanto a las personas que realizan donaciones como a las organizaciones sociales e instituciones que realizan los pagos y a quienes tienen que recibirlas. Las comisiones que aplican reducen drásticamente la efectividad de estas aportaciones, pero su cuantía se mantiene inmutable en todo el proceso a pesar de que los bancos son conscientes de su finalidad social. Sólo el compromiso de las trabajadoras y trabajadores de algunas sucursales permite, en ocasiones, recuperar parte de ese dinero (mediante exenciones o retrocesos puntuales) en beneficio de quienes verdaderamente lo necesitan ahora.

Yassine M. acudió el pasado martes a sacar con su tarjeta los 50€ que València Acull le transfirió para comprar alimentos mientras se resuelve su solicitud de ayuda al centro municipal de servicios sociales. Como miles de personas migrantes, Yassine no dispone de ningún ingreso desde que tuvo que dejar de trabajar en la economía informal -era aparcacoches- para confinarse en la habitación que realquila en un piso de Orriols. El cajero automático sólo le dio 20€ porque el resto se lo quedó el banco por “cobros pendientes”. Una situación parecida vivió Loubna B., que cuidaba de una persona mayor, sin contrato, antes de la pandemia. En su caso, la entidad financiera se cobró 48€ por comisiones de mantenimiento pendientes de los 60€ que recibió en su cuenta. Ella y sus hijos confiaban en poder destinar la totalidad de ese dinero a comprar alimentos.

Carmen C. realizó una donación de 50€, en concepto de “Emergencia social coronavirus”, a la cuenta abierta por València Acull cuyos fondos se destinan a la caja de resistencia para ayudas directas a las personas migrantes más vulnerables. El banco le cobró 3,95€ por “precio de servicio transferencia ajena”. Reclamó ante la entidad no sólo para que le devolvieran esa comisión sino para que establezcan medidas que impidan, en general, este tipo de cobros “vergonzosos”. Hasta ahora no ha habido respuesta. Y comisiones por importes similares nos están aplicando a las entidades sociales por cada una de las transferencias que efectuamos a las personas que necesitan ayuda inmediata.

València Acull exige que las entidades financieras dejen de aplicar cualquier tipo de comisión a las transacciones bancarias destinadas a paliar los efectos sociales del coronavirus. Pedimos que se eliminen las comisiones de mantenimiento, cuotas por tarjetas, extracciones en cajeros ajenos a la red contratada, apuntes, transferencias, etc. que merman nuestra capacidad de contribuir de forma directa a mejorar la situación de quienes más están sufriendo esta crisis social.

También solicitamos que los bancos faciliten la apertura de cuentas a todas las personas independientemente de su situación administrativa. El confinamiento establecido por el estado de alarma implica que estas aportaciones se deban realizar mediante transferencias, por lo que quienes no disponen de cuenta tienen muchas dificultades para acceder a las ayudas. Los bancos deben promocionar e informar de la existencia de las cuentas de pago básicas, que están exentas de comisiones para las personas más vulnerables y no obligan a suscribir ningún otro servicio.

La puesta en marcha de todas estas medidas por parte de los bancos supondría una demostración práctica de las inmensas oportunidades que tienen las entidades financieras de mejorar la situación de la población más desfavorecida. Además, contribuiría a mejorar su maltrecha reputación tras el rescate de más de 65.000 millones de fondos públicos del que se beneficiaron.

Para más información, Paco Simón 699911436

S’ha constatat casos de persones que han rebut un 80% menys dels diners transferits

ELS BANCS ES QUEDEN PART DE L’AJUDA DE L’EMERGÈNCIA SOCIAL EN CONCEPTE DE COMISSIONS

Les comissions de tota mena que apliquen els bancs estan reduint l’import de les ajudes que arriben a la població més afectada per l’emergència social provocada per la pandèmia. València Acull ha constatat situacions en què el manteniment del compte o la targeta ha suposat que la persona reba entre un 60 i un 80% menys dels diners que se li va transferir. Aquestes comissions també s’apliquen a les transaccions de les donacions i de les entitats que les gestionen.

València, 17 d’abril de 2020 – L’emergència social que estem vivint per la pandèmia requereix de mesures excepcionals de suport a les persones més vulnerables, que les entitats financeres no estan assumint. Un percentatge important de les ajudes econòmiques no arriba a qui les requereixen amb urgència per a adquirir productes de primera necessitat perquè els bancs continuen cobrant comissions, tant a les persones que realitzen donacions com a les organitzacions socials i institucions que realitzen els pagaments i als qui han de rebre-les. Les comissions que apliquen redueixen dràsticament l’efectivitat d’aquestes aportacions, però la seua quantia es manté immutable en tot el procés tot i que els bancs són conscients de la seua finalitat social. Només el compromís de les treballadores i treballadors d’algunes sucursals permet, a vegades, recuperar part d’aqueixos diners (mitjançant exempcions o reculades puntuals) en benefici dels qui veritablement ho necessiten ara.

 Yassine M. va acudir dimarts passat a traure amb la seua targeta els 50€ que València Acull li va transferir per a comprar aliments mentre es resol la seua sol·licitud d’ajuda al centre municipal de serveis socials. Com a milers de persones migrants, Yassine no disposa de cap ingrés des que va haver de deixar de treballar en l’economia informal -aparcava cotxes- per a confinar-se a l’habitació que lloga a un pis de Orriols. El caixer automàtic només li va donar 20€ perquè la resta s´ho ho va quedar el banc per “cobraments pendents”. Una situació semblant va viure Loubna B., que cuidava d’una persona major, sense contracte, abans de la pandèmia. En el seu cas, l’entitat financera es va cobrar 48€ per comissions de manteniment pendents dels 60€ que va rebre en el seu compte. Ella i els seus fills confiaven a poder destinar la totalitat d’aqueixos diners a comprar aliments.

Carmen C. va realitzar una donació de 50€, en concepte de “Emergència social coronavirus”, al compte obert per València Acull els fons del qual es destinen a la caixa de resistència per a ajudes directes a les persones migrandes més vulnerables. El banc li va cobrar 3,95€ per “preu de servei transferència aliena”. Va reclamar davant l’entitat no sols perquè li retornaren aqueixa comissió sinó perquè establiren mesures que impediren, en general, aquest tipus de cobraments “vergonyosos”. Fins ara no hi ha hagut resposta. I comissions per imports similars ens estan aplicant a les entitats socials per cadascuna de les transferències que efectuem a les persones que necessiten ajuda immediata.

València Acull exigeix que les entitats financeres deixen d’aplicar qualsevol tipus de comissió a les transaccions bancàries destinades a pal·liar els efectes socials del coronavirus. Demanem que s’eliminen les comissions de manteniment, quotes per targetes, extraccions en caixers aliens a la xarxa contractada, anotacions, transferències, etc. que minven la nostra capacitat de contribuir de manera directa a millorar la situació dels qui més estan patint aquesta crisi social.

També sol·licitem que els bancs faciliten l’apertura de comptes a totes les persones independentment de la seua situació administrativa. El confinament establit per l’estat d’alarma implica que aquestes aportacions s’hagen de realitzar mitjançant transferències, per la qual cosa els qui no disposen de compte tenen moltes dificultats per a accedir a les ajudes. Els bancs han de promocionar i informar de l’existència dels comptes de pagament bàsiques, que estan exemptes de comissions per a les persones més vulnerables i no obliguen a subscriure cap altre servei.

La posada en marxa de totes aquestes mesures per part dels bancs suposaria una demostració pràctica de les immenses oportunitats que tenen les entitats financeres de millorar la situació de la població més desfavorida. A més, contribuiria a millorar la seua malparada reputació després del rescat de més de 65.000 milions de fons públics del qual es van beneficiar.

Per a més información, Paco Simón 699911436

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

*APOYO A LAS ASOCIACIONES DE TRABAJADORAS DE HOGAR Y CUIDADOS*

“Os animamos a respaldar esta iniciativa:

*APOYO A LAS ASOCIACIONES DE TRABAJADORAS DE HOGAR Y CUIDADOS*

Ante el anuncio realizado por el Gobierno sobre la *posible aprobación de un subsidio extraordinario para las trabajadoras de hogar y cuidados*, desde distintas asociaciones del sector hemos elaborado un comunicado para defender esa medida y para exigir que tenga cobertura para TODAS las trabajadoras, en igualdad de condiciones a otras medidas de protección aprobadas para otros colectivos y, sin excluir a las más de 200.000 personas que trabajan sin contrato.

*Estamos recabando el apoyo de organizaciones sociales e individualidades* para empujar juntas por el reconocimiento de derechos, especialmente para los colectivos que se verán más golpeados por esta crisis.

Si estáis de acuerdo, enviadnos vuestra adhesión lo antes posible. Sabemos que se está debatiendo este asunto en estos momentos y es fundamental que presionemos desde la sociedad civil para acabar con una discriminación injustificable.

Muchas gracias

FIRMA AQUÍ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7l5rJlCqK-VVGwV5ynY45zMcaJ766phkUpLPmG6CnWqRdJg/viewform

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

MANIFEST 21M “València contra el Racisme” /  MANIFIESTO 21M “València contra el Racismo

MANIFEST 21M “València contra el Racisme” / MANIFIESTO 21M “València contra el Racismo” (en castellano más abajo)

#CrememelRacisme (1)

Hui 21 de març, Dia Internacional contra el Racisme, nombrosos col·lectius de València, com tambè altres de l’Estat Espanyol i del món, ens unim per a mostrar la nostra repulsa absoluta a aquesta xacra social que constitueix un dels puntals estructurals del sistema de dominació actual, pel qual les grans majories de la població mundial són discriminades, excloses i oprimides, i per a denunciar la seua presència creixent en la nostra societat i en les nostres institucions.

Denunciem en primer lloc les Polítiques de Frontera de la Unió Europea, per ser les culpables directes del sofriment i la mort de milers de persones que fugen de guerres, de persecució política o de la fam, en molts casos provocats pels països del Nord global, i que, en lloc de vies segures per al seu trànsit, troben en el seu viatge violència, repressió, pilotes de goma, gasos lacrimògens, guardacostes i murs insalvables que acaben amb moltes d’elles mortes en el camí o ofegades en la mar. Denunciem l’Acord de la Vergonya signat precisament un 18 de març, de fa ara quatre anys, pel qual Turquia acceptava convertir-se en el gendarme d’Europa, per a evitar-nos als europeus haver d’assistir a les nostres fronteres a la violència exercida contra les persones (dones, xiquetes i xiquets, homes) que busquen refugi. Violència com la que ara s’ha exercit a la frontera grega. Denunciem amb ell, tots els altres acords amb països tercers que busquen externalitzar fronteres i invisibilitzar als nostres ulls tot el sofriment que aquestes provoquen. Denunciem també la flagrant violació del dret a la sol·licitud d’asil que signifiquen les devolucions en calent a les nostres fronteres.

Denunciem especialment la Llei d’Estrangeria, pedra angular del racisme institucional que regeix en l’Estat Espanyol. És aquesta llei la que decreta la condemna a milers de persones migrades a la més absoluta exclusió social durant els primers tres anys de la seua arribada, en establir aquest període com el mínim necessari per a poder sol·licitar un permís de residència i treball. Però, a més, condemna a la inestabilitat continuada en fer dependre la renovació del permís a mantindre un contracte i cotitzar almenys sis mesos cada any. D’aquesta forma, es pretén assegurar una força de treball dòcil, sempre amb temor a exigir els seus drets per a no perdre el seu contracte i ser expulsada del sistema.

Denunciem els Centres d’Internament d’Estrangers (els CIEs), presons racistes on les persones migrades són tancades sense haver comés cap delicte, simplement pel fet de no tindre en regla els papers exigits, a la suposada espera de la seua deportació, i en les quals se’ls sotmet a la reiterada privació dels seus drets fonamentals, a més d’unes condicions de vida penoses.

Denunciem les Redades Racistes que duen a terme les forces policials, parant, controlant i discriminant a certes persones pel seu “perfil racial”. Aquesta pràctica té com a objecte l’assenyalament, l’estigmatització, la criminalització i, en definitiva, l’atemorització i marginació de la resta del cos social. Denunciem especialment aquelles que es duen a terme per a omplir de persones de determinat origen els vols de deportació contractats per l’Estat amb certes aerolínies comercials.

Denunciem que l’Ajuntament de València continua posant grans dificultats per a l’accés al Padró a moltes persones, especialment entre elles a les persones migrades. L’empadronament és la porta que possibilita l’exercici de qualsevol dret, des de l’obtenció de la targeta sanitària, la matriculació de les xiquetes i xiquets o l’accés als serveis municipals. L’empadronament hauria de ser automàtic per a tota persona que viu a la nostra ciutat i no dependre de poder complir o no un determinat requisit.

Denunciem les especials traves que les persones migrades troben per a accedir a l’habitatge, a l’educació, a l’ocupació o a la sanitat. El ple exercici d’aquests drets, ja minvat per a una majoria en la nostra societat, es complica especialment per a les persones migrades, que es veuen relegades a una major precarietat, marginació i degradació. Denunciem especialment l’exclusió normativa del seu accés a l’ocupació pública.

Denunciem l’extensió dels discursos d’odi en la nostra societat, especialment els discursos racistes i xenòfobs. Denunciem com el racisme social latent s’estén i, cada vegada més, s’exterioritza amb menys complexos, discriminant, marginant, rebutjant, culpant de tots els mals a les persones migrades, fins a acabar, en els casos més greus, en agressions verbals o fins i tot físiques.

Denunciem l’ascens de l’extrema dreta al nostre país i en la resta d’Europa, denunciem aquesta volta del feixisme, que es revist ara de noves aparences més “amables”, però que manté el seu vell fonamentalisme supremacista, la seua amenaça als valors democràtics i als drets més bàsics de la majoria de les persones. Des de les institucions, normalitzen i promocionen els discursos d’odi que denunciem i estenen així encara més el racisme estructural en la nostra societat.

Per tot això ens unim contra el Racisme i el Feixisme i manifestem:

NO AL RACISME

#21MValènciaContrael Racisme #ProuRacisme #WordAgainstRacism

Signat:

– ACOEC

– Acontracorrent

– Anticapitalistes País Valencià

– Asociación África en el Corazón

– Asociación Intercultural Candombe

– Asociación Nourdine – Asociación Cultural La Paz

– Casa Marruecos

– CEAR PV

– CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica)

. Centre Social Terra

– CESÁfrica

– CGT Valencia

– CIEs No (Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones)

– CIM Burkina

– CNT Valencia

– Colectiva Resistencia Migrante

– Colectivo Sur Cacarica

– CCOO PV

– COS, Coordinadora Obrera Sindical Assemblea de l’Horta i la Ribera

– Crida contra el Racisme i el Feixisme

– Decidim

– Entreiguales Valencia

– Equipo Implementación Decenio Afrodescendiente- España

– Fundación CEPAIM

– Fundació Mundubat

– Intersindical Valenciana

– Joves d’Esquerra Unida de València

– Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants

– Mujeres con Voz Valencia

– Obrim Fronteres Valencia

– ONGD Casa Camerún

– ONGD Menuts del Món

– Perifèries

– Plataforma Acción Poética Valencia Refugiad@s

– Plataforma de Apoyo a las Trabajadoras del Campo

– Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui

– Psicólogos sin Fronteras

– SJM (Servicio Jesuita a Migrantes Valencia)

– Unió Pobles Solidaris

– València Acull

– València és Refugi

– Zemmur, Asociación de Saharauis en Valencia

MANIFIESTO 21M “València contra el Racismo”

Hoy 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, numerosos colectivos de València, como también del Estado Español y del mundo, nos unimos para mostrar nuestra repulsa absoluta a esta lacra social que constituye uno de los puntales estructurales del sistema de dominación actual, por el que las grandes mayorías de la población mundial son discriminadas, excluidas y oprimidas, y para denunciar su presencia creciente en nuestra sociedad y en nuestras instituciones.

Denunciamos en primer lugar las Políticas de Frontera de la Unión Europea, por ser las culpables directas del sufrimiento y la muerte de miles de personas que huyen de guerras, de persecución política o del hambre, en muchos casos provocados por los países del Norte global, y que, en lugar de vías seguras para su tránsito, encuentran en su viaje violencia, represión, pelotas de goma, gases lacrimógenos, guardacostas y muros insalvables que terminan con muchas de ellas muertas en el camino o ahogadas en el mar. Denunciamos el Acuerdo de la Vergüenza firmado precisamente un 18 de marzo, de hace ahora cuatro años, por el que Turquía aceptaba convertirse en el gendarme de Europa, para evitarnos a los europeos tener que asistir en nuestras fronteras a la violencia ejercida contra las personas (mujeres, niños, hombres) que buscan refugio, violencia como la que ahora se ha ejercido en la frontera griega. Denunciamos con él, todos los demás acuerdos con países terceros que buscan externalizar fronteras e invisibilizar a nuestros ojos todo el sufrimiento que éstas provocan. Denunciamos también la flagrante violación del derecho a la solicitud de asilo que significan las devoluciones en caliente en nuestras fronteras.

Denunciamos especialmente la Ley de Extranjería, piedra angular del racismo institucional que rige en el Estado Español. Es esta ley la que decreta la condena a miles de personas migradas a la más absoluta exclusión social durante los primeros tres años de su llegada, al establecer este periodo como el mínimo necesario para poder solicitar un permiso de residencia y trabajo. Pero, además, condena a la inestabilidad continuada al hacer depender la renovación del permiso a mantener un contrato y cotizar al menos seis meses cada año. De esta forma, se pretende asegurar una fuerza de trabajo dócil, siempre con temor a exigir sus derechos para no perder su contrato y ser expulsada del sistema.

Denunciamos los Centros de Internamiento de Extranjeros (los CIEs), cárceles racistas donde las personas migradas son encerradas sin haber cometido ningún delito, simplemente por el hecho de no tener en regla los papeles exigidos, a la supuesta espera de su deportación, y en las que se les somete a la reiterada privación de sus derechos fundamentales, además de a unas condiciones de vida penosas.

Denunciamos las Redadas Racistas que llevan a cabo las fuerzas policiales, parando, controlando y discriminando a ciertas personas por su “perfil racial”. Esta práctica tiene como objeto el señalamiento, la estigmatización, la criminalización y, en definitiva, su amedrentamiento y marginación del resto del cuerpo social. Denunciamos especialmente aquellas que se llevan a cabo para llenar de personas de determinado origen los vuelos de deportación contratados por el Estado con ciertas aerolíneas comerciales.

Denunciamos que el Ayuntamiento de València sigue poniendo grandes dificultades para el acceso al Padrón a muchas personas, especialmente entre ellas a las personas migradas. El empadronamiento es la puerta que posibilita el ejercicio de cualquier derecho, desde la obtención de la tarjeta sanitaria, la matriculación de las niñas y niños o el acceso a los servicios municipales. El empadronamiento debería ser automático para toda persona que vive en nuestra ciudad y no depender de poder cumplir o no un determinado requisito.

Denunciamos las especiales trabas que las personas migradas encuentran para acceder a la vivienda, a la educación, al empleo o a la sanidad. El pleno ejercicio de estos derechos, ya mermado para una mayoría en nuestra sociedad, se complica especialmente para las personas migradas, que se ven relegadas a una mayor precariedad, marginación y degradación. Denunciamos especialmente la exclusión normativa de su acceso al empleo público.

Denunciamos la extensión de los discursos de odio en nuestra sociedad, en especial los discursos racistas y xenófobos. Denunciamos como el racismo social latente se extiende y, cada vez más, se exterioriza con menos complejos, discriminando, marginando, rechazando, culpando de todos los males a las personas migradas, hasta terminar, en los casos más graves, en agresiones verbales o incluso físicas.

Denunciamos el ascenso de la extrema derecha en nuestro país y en el resto de Europa, denunciamos esta vuelta del fascismo, que se reviste ahora de nuevas apariencias más “amables”, pero que mantiene su viejo fundamentalismo supremacista, su amenaza a los valores democráticos y a los derechos más básicos de la mayoría de las personas. Desde las instituciones, normalizan y promocionan los discursos de odio que denunciamos y extienden así aún más el racismo estructural en nuestra sociedad.

Por todo ello nos unimos contra el Racismo y el Fascismo y manifestamos:

NO AL RACISMO

#21MValènicaContraelRacisme #ProuRacisme #WordAgainstRacism

Firmado:

– ACOEC

– Acontracorrent

– Anticapitalistes País Valencià

– Asociación África en el Corazón

– Asociación Intercultural Candombe

– Asociación Nourdine – Asociación Cultural La Paz

– Casa Marruecos

– CEAR PV

– CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica)

– Centre Social Terra

– CESÁfrica

– CGT Valencia

– CIEs No (Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones)

– CIM Burkina

– CNT Valencia

– Colectiva Resistencia Migrante

– Colectivo Sur Cacarica

– CCOO PV

– COS, Coordinadora Obrera Sindical Assemblea de l’Horta i la Ribera

– Crida contra el Racisme i el Feixisme

– Decidim

– Entreiguales Valencia

– Equipo Implementación Decenio Afrodescendiente- España

– Fundación CEPAIM

– Fundació Mundubat

– Intersindical Valenciana

– Joves d’Esquerra Unida de València

– Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants

– Mujeres con Voz Valencia

– Obrim Fronteres Valencia

– ONGD Casa Camerún

– ONGD Menuts del Món

– Perifèries

– Plataforma Acción Poética Valencia Refugiad@s

– Plataforma de Apoyo a las Trabajadoras del Campo

– Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui

– Psicólogos sin Fronteras

– SJM (Servicio Jesuita a Migrantes Valencia)

– Unió Pobles Solidaris

– València Acull

– València és Refugi

– Zemmur, Asociación de Saharauis en Valencia

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Concurso de fotografía del 30 aniversario de València Acull

Por decisión del jurado, el concurso de fotografía del 30 aniversario de València Acull se quedó desierto. Queremos agradecer a los y las concursantes por su interés en participar. En el acto de entrega de premios de los microrelatos que celebramos el día 8 de octubre en el C.M. Rector Peset, se expusieron 3 fotografías seleccionadas:
Miradas de esperanza. Autor: Jesús Navío Sánchez
El color del silenci. Autor: Francisco López Duro
La Ducha. Autora: Samantha Nunes Michelotti
Se procedió a una votación popular entre los asistentes al acto y la fotografía más votada fue:
LA DUCHA de Samantha Nunes Michelotti
Se le entregó una de las piezas de cerámica hechas por el grupo EnCn para València Acull, con el lema Ponts, NO murs.

La Ducha

La Ducha. Autora: Samantha Nunes Michelotti

Miradas de esperanza. Autor: Jesús Navío Sánchez

Miradas de esperanza. Autor: Jesús Navío Sánchez

El color del silenci

El color del silenci. Autor: Francisco López Duro

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Entrega premios microrelatos “30 aniversario”

Los relatos ganadores del Concurso de microrrelatos 30 aniversario València Acull han IMG-20191008-WA0026sido los siguientes:

Ganadora

Rosalía Guerrero Jordán por el microrrelato “Gol”

Finalistas

Jorge Vajñenko por “El mundo es de los audaces”

IMG-20191008-WA0025

Carmen Gayá Ballester por “The wall”

José Galiana Más por “Al otro lado del muro”

Puedes descargar los relatos en los siguientes enlaces

Rosalía Guerrero Jordán “Gol”

Jorge Vajñenko “El mundo es de los audaces”

Carmen Gayá Ballester “The wall”

José Galiana Más “Al otro lado del muro”

 

 

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

“València Acull cumple 30 años”, artículo en el Levante EMV

Reconocimiento. El Ayuntamiento de València ha otorgado la Medalla de Oro de la Ciudad a València Acull, asociación que lucha por los derechos de las personas inmigrantes desde unos ejes colaborativos e integradores. Su trabajo se concentra, sobre todo, en la capital de la Comunitat Valenciana, aunque también actúa en sintonía con otras organizaciones autonómicas y estatales…..

València Acull cumple 30 años – Levante-EMV

VA LEVANTE 30 ANYS

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Entrega de premios Concurso de Microrrelatos

Fallo del jurado del Concurso de microrrelatos 30 aniversario València Acull
Ganadora: Rosalía Guerrero Jordán por el microrrelato “Gol”
Finalistas:

  • Jorge Vajñenko por “El mundo es de los audaces”
  • Carmen Gayá Ballester por “The wall”
  • José Galiana Más por “Al otro lado del muro”

La entrega de premios se realizará el próximo 8 de octubre a las 18.00h en el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia.

CARTEL VAcoge 30 Anys EXPO-CONCERT oct2019 - 2 copia.png

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Comunicado 20J: por una revisión del sistema de asilo y acogida que garantice los derechos de todas las personas

Miércoles 19 Junio 2019

Desde Valencia Acoge nos unimos a la celebración del Día Mundial de las personas refugiadas para reconocer el valor, la fuerza, la lucha y la perseverancia de las millones de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares al ver amenazada su vida.

Más de 70 millones de personas ven sistemáticamente vulnerados sus derechos y se enfrentan a numerosas trabas y obstáculos para poder acceder a la protección internacional, según datos de ACNUR. Una cifra sin precedentes, que refleja niveles altos de desplazamiento jamás registrados.

En el caso del sistema de asilo español, las personas solicitantes de protección internacional se enfrentan a numerosos impedimentos tanto en la tramitación de las solicitudes como en el sistema de acogida que no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos.

El procedimiento para la formalización de las solicitudes de asilo incumple con las directivas europeas dejando en una grave situación de desprotección y vulnerabilidad a estas personas, principalmente por el incumplimiento de los plazos legales establecidos para obtener o renovar la tarjeta de solicitante de protección internacional.

Las autoridades competentes tienen la obligación que el trato reservado a las personas solicitantes de asilo se ajuste a las normas internacionales. Sin embargo, en el sistema español no existen las garantías necesarias. La ausencia de espacios y medios para garantizar la libertad de expresión y cuidar la intimidad de las personas y la escasez de personal cualificado son causa de numerosas irregularidades en el sistema.

Las personas que consiguen acceder al sistema de acogida, se enfrentan a un procedimiento ineficaz e inflexible que no facilita, y a menudo entorpece, la inclusión de las personas en nuestro país. La persona tiene que adaptarse al sistema en vez de que este atienda sus demandas y vulnerabilidades específicas.

Las personas refugiadas tienen derecho a un empleo remunerado, a una vivienda digna, a educación pública gratuita, asistencia médica en las mismas condiciones que la ciudadanía del país, a la libertad de circulación por el territorio, libertad de religión, acceso a los tribunales y obtención de documentos de identidad y viajes. El sistema de asilo debe facilitar los mecanismos para que estos derechos sean efectivos.

Sin embargo, los procedimientos establecidos no permiten detectar ni atender situaciones de especial vulnerabilidad; los itinerarios son inflexibles en cuanto a los tiempos, las prioridades y la localización territorial de las personas. La denegación repentina de la solicitud de asilo deja a las personas en una situación de especial vulnerabilidad abocados a sobrevivir a políticas públicas locales.

Ante esta situación y coincidiendo con el Día Mundial de las personas refugiadas, reclamamos la urgencia de:

Establecer un sistema flexible en cuanto a la atención de las personas y sus familias, de forma que se puedan determinar medidas específicas para cada persona dependiendo de su propia situación, garantizando de esta forma sus derechos y cumpliendo los compromisos adquiridos en el ámbito del reasentamiento y reubicación.
Transponer las directivas europeas, entre ellas la Directiva sobre acogida para garantizar unas condiciones dignas para todas las personas. Son necesarios más recursos a corto plazo para acabar con los retrasos de las solicitudes de protección internacional, así como una mayor coordinación entre las diferentes Administraciones públicas y las entidades de tercer sector.
Desarrollar el Reglamento de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Asegurar que ninguna persona solicitante de asilo pueda ser deportada por las graves consecuencias que esta decisión implica.

Exigimos al Gobierno y a los partidos políticos que realicen una profunda revisión del sistema de asilo y acogida para respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo en todo su proceso de integración.

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

“Cruzando Continentes, Abriendo Horizontes”

València Acull empieza una nueva iniciativa: cuentos para niñas y niños: “Cruzando Continentes, Abriendo Horizontes”. Ayer empezamos en Utiel con 2 cuentos: La historia de las dos viejecitas y Africa Camina.

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario